• Loading...
 
Công văn số 253/ CCKL-QLBVR Về việc thực hiện công tác tổng hợp số liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp
Ngày xuất bản: 02/01/2018 3:10:00 CH
2463: view

 

  Thực hiện công tác tổng hợp số liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2017.

 Căn cứ Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao cho Lực lượng Kiểm lâm tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong toàn quốc; Thông tư 25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng;

Ngày 09/10/2017, Chi cục Kiểm lâm đã có văn bản số 170/CCKL-QLR chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc tổng hợp, báo cáo số liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2017 trên địa bàn về Chi cục Kiểm lâm trước ngày 20/12/2017.

Tuy nhiên đến nay, mới chỉ có các đơn vị như Hạt Kiểm lâm Mù Cang Chải, Yên Bình, Lục Yên, Thành phố Yên Bái đã thực hiện báo cáo số liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2017 trên địa bàn, còn Hạt Kiểm lâm các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Trạm Tấu, Thị xã Nghĩa Lộ chưa gửi Báo cáo tổng hợp số liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp năm 2017 về Chi cục Kiểm lâm theo quy định (bao gồm Báo cáo giải trình và các biểu tổng hợp theo Hướng dẫn số 248/HD- CCKL ngày 27/5/2016 của Chi cục Kiểm lâm).

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập