• Loading...
 
Về lĩnh vực phát triển rừng bền vững
Ngày xuất bản: 15/11/2019 7:13:46 SA

 Tôi là công dân hiện đang sinh sống tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình. Qua các buổi tập huấn về nội dung về quản lý rừng bền vững do Tổng cục lâm nghiệp tổ chức tại huyện Yên Bình, tôi có biết đến chủ rừng phải xây dựng Phương án quản lý rừng. Tuy nhiên tôi muốn hỏi có phải tất cả các chủ rừng phải xây dựng phương án quản lý rừng bền vững không; và gửi phương án đến cấp có thẩm quyền nào phê duyệt.

1. Đối tượng nào phải xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững;

2. Đối tượng nào tự phê duyệt và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái.

3. Đối tượng nào phải Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trả lời:

1. Theo Điều 27 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH 14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì:

- Chủ rừng là tổ chức phải xây dựng phương án quản lý rừng bền vững.

- Khuyến khích chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững.

2. Phương án Quản lý rừng bền vững được gửi đến cấp nào có thẩm quyền phê duyệt.

a. Theo Điều 11, Thông tư 28/2018/TT – BNNVPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Thông tư quy định về quản lý rừng bền vững (sau đây gọi là Thông tư 28) Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là Ban quản lý rừng đặc dụng thuộc Thẩm quyển của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Hồ sơ phê duyệt gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT

b. Theo điều 12 Thông tư 28 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức kinh tế và chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

- Chủ rừng là tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất bằng vốn tự đầu tư; chủ rừng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất tự phê duyệt và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững.

- Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết hình thành nhóm hộ tự phê duyệt và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững.

3. Theo điều 13 Thông tư 28 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức không thuộc đối tượng quy định tại Điều 11 và Khoản 1 Điều 12 Thông tư 28 thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững là Ủy ban nhân dân tỉnh. Hồ sơ của đối tượng nằm trong điều 13, Thông tư 28 nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái.

Như vậy, đối với gia đình bác là hộ gia đình khuyến khích xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; tự phê duyệt và thực hiện theo phương án đã xây dựng.

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập