• Loading...
 
Chi cục Kiểm lâm Yên Bái với công tác phòng, chống tham nhũng
Ngày xuất bản: 07/05/2018 2:34:02 SA

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mỗi cán bộ, công chức của Chi cục Kiểm lâm luôn chủ động, tích cực phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó lấy phòng ngừa là chính. Vì vậy, nhiều năm qua, Chi cục luôn thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan và chống tiêu cực trong thi hành công vụ trên mặt trận chống buôn lậu lâm sản và động vật hoang dã trái phép.

Để đạt được những kết quả trên là do Chi cục đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua các cuộc họp cơ quan, hội nghị để phổ biến, giáo dục pháp luật. Song song công tác tuyên truyền miệng còn thực hiện hình thức tuyên truyền khác như phô tô các văn bản, tài liệu liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí gửi đến các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc để tổ chức tuyên truyền phổ biến đến từng đảng viên, cán bộ, công chức. Qua đó, đã tạo điều kiện cho đảng viên, cán bộ, công chức nắm được các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên cơ sở đó đã tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng ngân sách Nhà nước, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, Chi cục cũng thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng bằng việc thường xuyên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị kiểm tra giám sát thực hiện các biện pháp phòng ngừa; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của ngành; thực hiện cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai minh bạch trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của cơ quan; rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định, quy chế về chế độ tiêu chuẩn, định mức nội bộ; kiểm tra nội bộ để thực hiện phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức, Chi cục đều thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo công khai, dân chủ. Đối với việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Chính phủ, của ngành nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, Chi cục Kiểm lâm là đơn vị được đánh giá là nhạy cảm đã thực hiện đúng quy định, hàng năm vẫn tiến hành luân chuyển công tác đối với cán bộ ở những vị trí nhạy cảm nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Qua thực hiện luân chuyển cho thấy cán bộ, công chức đều nghiêm túc chấp hành, yên tâm, phấn khởi trong công việc, đồng thời có điều kiện rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, qua công tác chuyển đổi vị trí công tác đã góp phần thực hiện tốt việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.

Trong đấu tranh, xử lý các hành vi tiêu cực tham nhũng, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc đơn thư tố cáo, Lãnh đạo Chi cục chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết đấu tranh, làm rõ để xử lý đúng người, đúng tội, không bao che. Trong những năm qua, việc xử lý kỷ luật luôn đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật đối với công chức có biểu hiện tiêu cực nên đã có tác dụng ngăn chặn kịp thời. Bên cạnh đó, Chi cục luôn quan tâm đến công tác thanh tra, kiểm tra giám sát tại các đơn vị trực thuộc, đề cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chi cục kiểm lâm đã lập hòm thư tố giác tội phạm, xây dựng đường dây thông tin nóng, lập hồ sơ, xây dựng các phương án và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đấu tranh ngăn chặn kịp thời…

Hàng năm, Chi cục đã tổ chức các cuộc thanh tra phòng chống tham nhũng tại Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả thanh tra về cơ bản các đơn vị đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Qua thanh tra, chưa phát hiện thấy vi phạm pháp luật về tham nhũng của các đơn vị. Bên cạnh đó, Chi cục cũng thực hiện tốt chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo đúng quy định; giao cho Phòng Thanh tra – Pháp chế tổ chức tiếp công dân để tiếp nhận và xử lý đơn thư theo quy định. Từ đó đã theo dõi chỉ đạo việc tiếp công dân gắn với giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Năm 2016, Chi cục đã tiếp nhận 01 đơn khiếu nại của công dân, vụ việc đã được giải quyết bằng Quyết định số 408/QĐ-CCKL ngày 23/9/2016 về việc thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo, và đã có kết luận số 423/CCKL-TTPC ngày 11/10/2016 báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cùng với đó, công tác chống tiêu cực trong việc chống buôn lậu lâm sản động vật hoang dã trái phép được Chi cục đặc biệt quan tâm. Chi cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản động vật hoang dã trái phép; ban hành quy chế hoạt động của tổ kiểm tra, kiểm soát liên ngành; chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác bảo vệ rừng khu vực giáp ranh.

Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng tại Chi cục Kiểm lâm vẫn còn có những hạn chế do ở một số đơn vị, việc triển khai công tác này còn mang tính hình thức; công tác tuyên truyền, giáo dục chưa được đổi mới cả về nội dung và hình thức nên hiệu quả của công tác tuyên truyền còn có những hạn chế nhất định. Theo đó, trong thời gian tới, Cấp ủy Chi cục tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu cơ bản là nâng cao trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng ở mọi lĩnh vực; nâng cao chất lượng, trách nhiệm trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính một cách triệt để.

Để làm được những việc đó, Chi cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng lãng phí, kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, gắn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với việc phát hiện, phòng ngừa tham nhũng; tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các điểm mới của Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) năm 2012; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước của người đứng đầu đơn vị trực thuộc trên các lĩnh vực được giao và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.

 

Nguyễn Thị Minh - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập