• Loading...
 
Kiểm lâm Lục Yên 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
Ngày xuất bản: 28/09/2018 11:06:04 SA

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bên vững giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Thông tư 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020;Căn cứ Công văn số 1096/BCĐ-SNN ngày 05/10/2017 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 2016 – 2020 tỉnh Yên Bái; Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 12/10/2017  thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bên vững do Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban chỉ đạo, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm làm phó ban thường trực cùng các ban ngành có liên quan làm thành viên; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và chỉ đạo các xã thị trấn thành lập Ban chỉ đạo cấp xã.

Huyện Lục Yên có tổng diện tích tự nhiên theo kết quả kiểm kê rừng năm 2015 là 81.001,4 ha. Trong đó: Đất lâm nghiệp: 51.251,01 ha Đất có rừng: 44.212,35 ha Đất chưa có rừng: 7.035,66 ha Đất ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp: 29.750,39 ha độ che phủ huyện Lục Yên là  ……%

 Công tác bảo vệ rừng Diện tích rừng tự nhiên được thuê khoán đến từng nhóm hộ, tổng diện tích đang thuê khoán bảo vệ rừng năm 2017 trên địa bàn toàn huyện là: 23.491,9 ha. Trong đó:Rừng tự nhiên phòng hộ: 10.898,5 ha/16 xã;Rừng tự nhiên sản xuất: 12.593,4 ha/24 xã. Kinh phí bảo vệ rừng được chi trả đầy đủ đến tận tay từng nhóm hộ theo đơn giá hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về giao đất, khoán rừng, bảo vệ rừng nên hiện nay toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn huyện đã được giao cho các hộ, nhóm hộ quản lý bảo vệ. Từ đó luôn được sự quan tâm của huyện ủy và sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Yên Bái, sự phối hợp giữa các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và chính quyền địa phương và ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Do vậy, diện tích rừng trên địa bàn được bảo vệ và phát triển tốt. Tình trạng khai thác, buôn bán lâm sản trái phép, phát rừng làm nương rẫy, cháy rừng không xảy ra. Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cấp cơ sở luôn chấp hành nghiêm túc chế độ phản ánh, báo cáo theo quy định chung của huyện để kịp thời nắm bắt những diễn biến ở cơ sở để giải quyết.

Công tác phát triển rừng:Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã chỉ đạo các ngành có liên quan lập, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổ chức thực hiện và báo cáo thường xuyên.Trong 2 năm thực hiện tổng diện tích trồng rừng lại sau khi khai thác trồng tập trung và phân tán là: 5.191 ha. Song song với những kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ và phát triển rừng huyện Lục Yên vẫn còn một số khó khăn, bất cập đó là: Công tác quy hoạch sử dụng đất ở một số xã còn chưa sát với thực tế, chưa điều chỉnh kịp thời diện tích theo quy hoạch 3 loại rừng giữa bản đồ và ngoài thực địa; Mức đầu tư kinh phí cho chủ rừng nhận khoán bảo vệ còn thấp, do vậy người dân nhận khoán bảo vệ hoạt động hiệu quả chưa cao; Mức hỗ trợ cho Dự án trồng rừng còn thấp, về mật độ trồng quế 7.000 cây/ha dầy, do vậy người dân chưa tâm huyết cao; Do thu nhập từ việc trồng rừng và một số loài cây nông lâm sản có giá trị kinh tế cao như hiện nay mà một số đất ở một số xã còn thiếu để canh tác. Vì vậy dẫn đến người dân vẫn còn lén lút phát rừng trái phép để lấn chiếm đất rừng canh tác; Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thể hiện đầy đủ rõ vai trò, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp theo quy định tại Quyết định số 07/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Về lực lượng chuyên trách như kiểm lâm phụ trách địa bàn còn quá mỏng, có những cán bộ kiểm lâm còn phụ trách 2 đến 3 xã do vậy việc tăng cường công tác tuyên truyền cũng như kiểm tra, giám sát, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương còn bị hạn chế và chưa kịp thời

* Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng trong giai đoạn 2018-2020. Huyện Lục Yên sẽ nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau.

 Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các ban Chỉ đạo cấp xã để kịp thời xử lý các vụ vi phạm lâm luật đồng thời thực hiện tốt công tác phát triển rừng ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng, cho thuê rừng theo đề án để giảm tối đa các diện tích đất lâm nghiệp hiện do các cấp chính quyền cơ sở đang trực tiếp quản lý, sớm hoàn thành chủ trương giải quyết đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc đang gặp nhiều khó khăn, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, chương trình định canh định cư, quy hoạch và tổ chức thực hiện các dự án ổn định vùng kinh tế mới, chính sách hưởng lợi từ rừng để người dân có thu nhập từ sản xuẩt, sớm ổn định cuộc sống, bớt sự lệ thuộc vào thu nhập từ các hoạt động khai thác rừng, phá rừng trái pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành có liên quan tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về pháp luật bảo vệ và phát triển rừng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng và thực hiện các quy ước bảo vệ và phát triển rừng.

                                 Trần Viết Nhân – Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập