• Loading...
 
Cùng sáng ngày 29/4/2021, Tại Hội trường Văn phòng Chi cục Kiểm lâm Chi bộ chi cục Kiểm lâm tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ngày xuất bản: 03/05/2021 12:00:00 SA
5704: view

             Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu và nghe Bí thư Chi bộ - Chi cục trưởng Nguyễn Nguyễn Thái Bình truyền đạt các nội dung cốt lõi của Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia….

 

 

 

          Chi cục trưởng- Bí Thư chi bộ Nguyễn Thái Bình  truyền đạt các nội dung Nghi quyet. 

              Cùng với đó, Chi cục trưởng- Bí thư chi bộ cũng đã tập trung nhấn mạnh vào những điểm mới, nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng như: Chủ đề của Đại hội, tiêu đề báo cáo chính trị; 5 bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; dự báo tình hình thế giới và khu vực; quan điểm chỉ đạo; cách tiếp cận xác định mục tiêu, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030;  nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021 – 2025 và vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược…

         Việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên công chức Văn phòng Chi cục, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội. Từ đó giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, sát đúng với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Đặng Thị Thanh Mai  - Chi cục Kiểm lâm Yên Bái 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập