• Loading...
 
Chuyen mục - Bạn đọc hỏi - Cơ quan chức năng trả lời
Ngày xuất bản: 05/04/2018 9:10:30 SA

          Để bảo vệ rừng tận gốc theo ông chúng ta cần có những giải pháp gì và ngành kiểm lâm sẽ khắc phục khó khăn như thế nào để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao thưa ông?

           1. Đối với các cấp, các ngành, các địa phương:

Thứ nhất: Tiếp tục tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của chính quyền cơ sở. Làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị nếu để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép mà không có các giải pháp chỉ đạo thực hiện ngăn chặn một cách kịp thời.

Thứ hai: Tập trung chỉ đạo để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2018, trong đó trọng tâm thực hiện tốt 3 đề án về lĩnh vực lâm nghiệp.

Thứ ba: Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tốt Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013; Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 21/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, cây dược liệu và quản lý cưa xăng, súng săn, cạm bẫy.

Thứ tư: Các lực lượng chuyên ngành cần thực hiện tốt quy chế phối hợp đã xây dựng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng trên địa bàn; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra đột xuất, kiểm tra liên ngành để xử lý kịp thời và nghiêm minh các vụ vi phạm về bảo vệ rừng.

2. Còn đối với lực lượng Kiểm lâm:

Thứ nhất: Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố xây dựng đội ngũ công chức kiểm lâm có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư duy phong cách làm việc đổi mới, có đạo đức, lối sống lành mạnh trong sáng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ hai: Chỉ đạo Hạt kiểm lâm các huyện tăng cường cán bộ kiểm lâm địa bàn bám sát địa bàn được giao, tham mưu và phối hợp với UBND xã thực hiện tốt Nghị định số 09/ NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 22/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 2017- 2018.

Thứ ba: Tăng cường sự phối hợp chỉ đạo của các ngành chức năng thực hiện tốt quy chế phối hợp đã xây dựng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng trên địa bàn; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra đột xuất, kiểm tra liên ngành để xử lý kịp thời và nghiêm minh các vụ vi phạm về bảo vệ rừng.

Thứ tư: Tăng cường kiểm lâm địa bàn cho các huyện vùng cao để đưa cán bộ, công chức kiểm lâm về địa bàn có diện tích rừng tự nhiên lớn. Tổ chức ký cam kết trong thôn bản về công tác QLBVR, PCCCR, hướng dẫn nhân dân trong việc đốt nương làm rẫy, đặc biệt là đốt nương có kiểm soát và thực hiện tốt công tác PCCCR ở địa phương.

Thứ năm: Tiếp tục chỉ đạo Hạt Kiểm lâm tham mưu cho UBND các huyện đẩy mạnh thực hiện giao khoán bảo vệ rừng với các hộ, nhóm hộ nhận khoán theo kế hoạch. Tham mưu thực hiện quy hoạch, quản lý sản xuất nương rẫy, xây dựng dự án hỗ trợ nhân dân trồng rừng trên diện tích nương rẫy ổn định lâu dài. Xử lí nghiêm minh những đối tượng cố tình lợi dụng phá rừng để lấn chiếm đất sản xuất.

Thứ sáu: Tiếp tục phối hợp với các Ban Quản lý, các chủ rừng thực hiện các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Đề án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác.

            Thứ bẩy: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật bảo vệ và phát triển rừng bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, giác ngộ cho nhân dân vùng cao thấy được tác hại của việc phá rừng, cháy rừng. Duy trì thường trực của Ban chỉ huy các cấp, phát hiện kịp thời các trường hợp phá rừng và cháy rừng để có biện pháp xử lý hiệu quả nhất.  

Trần Bá Thăng - Chi cục Kiểm lâm Yên Bái

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập