• Loading...
 
Chi cục Kiểm lâm Yên Bái thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở
Ngày xuất bản: 21/05/2019 3:27:00 CH
4207: view

                Để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Chi cục Kiểm lâm đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai có hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vào chương trình hành động thực hiện công tác dân vận toàn khóa và hàng năm của Chi cục. Xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền nhằm cụ thể hoá chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó, tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức toàn ngành. Chi cục đã tăng cường phổ biến Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao nhận thức và phát huy quyền làm chủ trong xây dựng đơn vị vững mạnh, xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong tình hình mới; ngăn chặn, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu  nhân dân.

              Hàng năm, Chi cục đã rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh Quy chế làm việc của cơ quan, cụ thể Chi cục đã có Quyết định số 159/QĐ-CCKL ngày 25/12/2017 ban hành Quy chế làm việc của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái; trong đó, quy định cụ thể trách nhiệm của Chi cục trưởng, các Phó chi cục trưởng; trách nhiệm của Trưởng phòng các phòng chuyên môn, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các đơn vị trực thuộc; trách nhiệm của công chức và người lao động; cụ thể hóa chương trình làm việc, nơi giao tiếp, mối quan hệ, trang phục, tác phong công tác, những việc công chức được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát kiểm tra… Quy chế được phổ biến, quán triệt đến các đơn vị trực thuộc thực hiện. Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của lực lượng Kiểm lâm, Chi cục trưởng đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sâu sát, kịp thời; đồng thời quan tâm lắng nghe ý kiến phản ánh từ các đơn vị trực tiếp hoặc thông qua chế độ báo cáo tuần, tháng, quý, năm để có quyết định chỉ đạo phù hợp; mọi cán bộ công chức đều được biết kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị mình.     Trong cuộc họp định kỳ hàng tháng của Chi cục Kiểm lâm, các Trưởng phòng nghiệp vụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Chi cục trưởng đánh giá hiệu quả công việc từng cá nhân, bộ phận phụ trách từng việc được giao, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng qua và đề ra chương trình công tác tháng tới; nhờ vậy, kế hoạch, chương trình công tác được bổ sung, hoàn chỉnh hơn, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Cán bộ, công chức trong lực lượng được cung cấp đầy đủ thông tin, kế hoạch, được tham gia thảo luận và quán triệt việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Chi cục Kiểm lâm. Các đơn vị trực thuộc đều xây dựng chương trình công tác hàng tháng, năm; Thủ trưởng đơn vị luôn lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình, tham gia góp ý của công chức; thực hiện việc đánh giá công chức trên cơ sở tham gia, góp ý của tập thể đơn vị.

          Trong công tác thi đua, khen thưởng: Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị trực thuộc, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Chi cục Kiểm lâm họp, lấy ý kiến của từng thành viên trong Hội đồng về thành tích của từng cá nhân, từng tập thể; sau đó, biểu quyết thống nhất đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng. Việc xem xét thi hành kỷ luật công chức có vi phạm trong công tác, sinh hoạt cũng được Hội đồng Kỷ luật Chi cục Kiểm lâm bàn bạc công khai, dân chủ; Chủ tịch Hội đồng lấy ý kiến của từng thành viên trong Hội đồng, sau đó bỏ phiếu kín về hình thức kỷ luật; vì vậy, việc xử lý kỷ luật đảm bảo tính khách quan, đúng quy định.

          Công tác quy hoạch công chức giữ chức vụ lãnh đạo được công khai, dân chủ, thực hiện đúng quy trình. Thực hiện quy hoạch dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020, Chi cục Kiểm lâm đã trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh sách công chức quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020. Công khai danh sách công chức được nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề để công chức theo dõi, giám sát. Năm 2018, nâng bậc lương thường xuyên cho 89 người, phụ cấp thâm niên vượt khung 45 người, nâng lương trước thời hạn 4 người.

          Các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng và Văn phòng Chi cục Kiểm lâm đều ban hành Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ về khoán biên chế và kinh phí hành chính thực hiện chế độ tự chủ; thông qua đó, tiết kiệm kinh phí, thúc đẩy việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí, tạo quyền chủ động cho thủ trưởng trong quản lý chi tiêu tài chính, tạo thuận lợi cho công chức có điều kiện kiểm tra, giám sát; nếu thực hiện tốt tiết kiệm chi sẽ tạo nguồn tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho công chức và người lao động trong đơn vị; kết quả, tình hình chi ngân sách hàng năm được kiểm soát, quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ quy định của Nhà nước, sử dụng từng loại kinh phí đúng mục đích, dự toán, đảm bảo cho bộ máy từ Chi cục Kiểm lâm đến các đơn vị trực thuộc hoạt động thường xuyên, có hiệu quả. Việc mua sắm phương tiện, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản đều thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, thất thoát, lãng phí.

          Từ Văn phòng Chi cục đến các đơn vị trực thuộc đều có bảng nội quy, bảng chỉ dẫn vị trí các phòng làm việc, hòm thư góp ý, đường dây nóng, phòng tiếp dân; thực hiện đầy đủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy; không tổ chức thờ, cúng và các hoạt động mê tín dị đoan. Niêm yết công khai tên phòng, bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm giải quyết công việc của công dân, cơ quan và tổ chức theo lĩnh vực được phân công, địa điểm giải quyết công việc, danh mục công việc, thủ tục hành chính (hồ sơ, đơn từ, mẫu biểu, trình tự thực hiện), thời gian giải quyết. Bố trí nơi tiếp dân, cử công chức thực hiện việc tiếp  dân; thường xuyên tiếp thu, nghiên cứu những yêu cầu, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân để giải quyết công việc ngày càng tốt hơn. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định, không có vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, không để tồn đọng vụ việc. Năm 2018, Chi cục Kiểm lâm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, cá nhân nào. Công chức được giao nhiệm vụ giải quyết công việc của công dân, cơ quan và tổ chức thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao; không tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân, cơ quan và tổ chức tại nhà riêng. Kết quả, không xảy ra quan liêu, hách dịch, gây khó khăn phiền hà cho công dân, cơ quan và tổ chức.

          Thông qua việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Chi cục Kiểm lâm đã và đang tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong tình hình mới.

 

                                      Nguyễn Thị Minh  - Phòng Hành chính tổng hợp

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập