• Loading...
 
Công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng huyện Yên Bình
Ngày xuất bản: 26/11/2023 9:45:00 SA
2302: view

 

Huyện Yên Bình có tổng diện tích tự nhiên là: 77.213  ha. Trong đó, diện tích có rừng: 42.246,5 ha (trong đó: Đặc dụng: 0 ha , Phòng hộ: 1.955,9 ha; Sản xuất: 40.290,6 ha). Đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp: 3.358,0 ha. Tỷ lệ che phủ: 54,7%. Vì những năm qua công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn được các cấp chính quyền, các Phòng, Ban chuyên môn của huyện quan tâm, chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Kết quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2023 như sau:

-         Về công tác tuyên truyền

Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị gắn với trách nhiệm của cán bộ Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại cơ sở, bám sát nắm bắt tình hình công tác QLBVR tại các thôn, tổ. Năm 2023, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Bình đã chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm địa bàn vận động nhân dân tham gia phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) hướng dẫn các chủ rừng và nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh Luật Lâm nghiệp. Tổng số buổi tuyên truyền trực tiếp trên địa bàn huyện bằng các hình tức (lồng ghép tại các buổi họp xã, thôn; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh) được 34 buổi cho 1.360 lượt người tham gia.

- Về công tác bảo vệ rừng

Hạt Kiểm lâm đã chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho chính quyền địa phương các xã, thị trấn bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ, rừng tự nhiên sản xuất hiện có (Rừng tự nhiên: 5.186,85 ha; Rừng trồng: 40.301,38 ha) Theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 31/1/2023 về phê duyệt kết quả diễn biến rừng huyện Yên Bình năm 2022.

- Diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng dân cư thôn tổ 5.404,69 ha, chiếm 100% diện tích rừng do UBND cấp xã quản lý, trong đó:

+ Rừng phòng hộ: 1.990,66 ha. Gồm: Rừng tự nhiên 1.842,96 ha; rừng trồng 147,7ha.

+ Rừng tự nhiên sản xuất: 3.414,03ha.

- Công tác phát triển rừng

+ Hạt Kiểm lâm đã chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc nhân dân, các công ty lâm nghiệp tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức trồng rừng, chăm sóc các diện tích rừng mới trồng, làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng. Thực hiện việc cập nhật theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp đúng quy định.

- Tiến độ trồng rừng và khai thác gỗ rừng trồng đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra. Trên địa bàn toàn huyện trồng rừng sản xuất: 3.149,6/3.100 ha đạt 102% kế hoạch năm, trong đó: Trồng rừng tập trung: 2.535,4 ha, (Gồm 1.672,6 ha Keo; 216,0 ha Bồ Đề; 207,5 ha Bạch đàn; 312,0 ha Quế; 76,38 ha Bát độ, 0,85 cây LN khác) (Toàn bộ là diện tích trồng lại rừng sau khai thác); Trồng cây phân tán: 614,2 ha.

Khai thác gỗ rừng trồng: 290.000/290.000 m³ gỗ đạt 100,0 % kế hoạch năm.

Về Công tác phòng cháy

Ngay từ đầu mùa khô hanh 2022 – 2023, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Bình đã chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm địa bàn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như lồng ghép các buổi họp của xã, thôn, cấp phát các tờ rời tuyên truyền pháp luật; tu sửa các bảng tuyên truyền cấp dự báo cháy rừng; kẻ vẽ lại một số bảng tin tuyên truyền, bảng dự báo cấp cháy rừng đã có sẵn. Kiểm lâm địa bàn các xã đã tham mư cho UBND xã xây dựng bổ sung 29 phương án PCCCR; đồng thời kiện toàn 29 Ban chỉ đạo thực hiện chươnng trình mục tiêu PTLN bền vững, thành lập 192 tổ đội PCCCR ở cơ sở với trên 1.100 thành viên.

Do quán triệt thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy rừng từ huyện đến các xã, thị trấn ở cả tư tưởng, chỉ đạo đến tuyên truyền vận động bà con nhân dân nên năm 2022 trên địa bàn huyện không để xảy ra vụ cháy rừng nào.

Về công tác Thanh tra - Pháp chế

Xác định công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về rừng là nhệm vụ quan trọng của lực lượng Kiểm lâm; chính vì vậy Hạt kiểm lâm huyện Yên Bình đã Yên Bình đã đổi mới phương thức trong các lĩnh vực hoạt động. Làm tót công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát lâm sản trong các khu vực trọng điểm, nhờ vậy các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời ngay từ cơ sởNăm 2023, đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp trong việc tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực rừng trọng điểm, kịp thời phát hiện và tham mưu cho Ủy ban nhân dân các xã xử lý 05 vụ vi phạm, số tiền thu phạt 82.750.000 nộp vào ngân sách Nhà nước.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023; để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2024; Hạt Kiểm lâm Yên Bình có một số giải pháp như sau:

(1). Đẩy mạnh công tác giáo dục đội ngũ công chức kiểm lâm có phẩm chất chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh trong sạch. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động : "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tăng cường chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn đi xuống cơ sở tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt công tác lâm nghiệp theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Quyết định số 7/2012/QĐ-TTg.

(2). Chỉ đạo cán bộ Kiểm lâm địa bàn tập trung bám sát cơ sở, chủ động tham mưu kịp thời cho Cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp; hướng dẫn, vận động, đôn đốc nhân dân và các công ty lâm nghiệp chuẩn bị đất trồng rừng, lựa chọn cây giống có giá trị kinh tế cao, nguồn gốc rõ ràng để phục vụ cho trồng rừng sản xuất năm 2023 đúng thời vụ, đảm bảo kế hoạch đã đề ra, thực hiện việc cập nhật theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp đúng quy định.

(3). Rà soát, đánh giá, giám sát chặt chẽ các quy hoạch, dự án chuyển mục đích sử dụng rừng để phát triển kinh tế, xã hội có tác động đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, đặc biệt là các dự án khai thác khoáng sản, thuỷ điện, dịch vụ du lịch sinh thái…

(4). Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chỉ đạo quán triệt sâu rộng các cơ chế chính sách của Nhà nước để tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của nhân dân trong việc quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ FSC, từng bước nâng diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC, Thâm canh rừng cây gỗ lớn có năng suất cao, chất lượng tốt nhằm cung cấp nguyên liệu ổn định phục vụ ngành công nghiệp chế biến gỗ công nghệ cao.

(5). Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Đoàn Trọng Bằng – Phòng Quản lý và Phát triển rừng

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập