• Loading...
 

Hộ gia đình đang nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ có được sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp trong diện tích rừng nhận khoán được không?

Câu hỏi:

 •         Tôi ở Lục Yên. Tôi muốn hỏi, nếu hộ gia đình đang nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ có được sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp trong diện tích rừng nhận khoán được không?

 • Câu trả lời:
     

  Câu hỏi của Bác, Chi cục Kiểm lâm xin trả lời như sau:

  Theo quy định tại Điều 25, Nghị định 156/2018/NĐ – CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp việc sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng phòng hộ được quy định như sau

  1. Nguyên tắc

  a) Không thực hiện sản xuất lâm, nông ngư nghiệp kết hợp ở rừng phòng hộ đầu nguồn có độ dốc trên 30 độ; vùng bờ biển bị xói lở thuộc rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển;

  b) Sử dụng hiệu quả không gian, môi trường rừng để thực hiện sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp;

  c) Hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước với lợi ích của chủ rừng, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng tham gia hoạt động lâm nghiệp.

  2. Đối với khu rừng phòng hộ đã có rừng

  Chủ rừng, bên nhận khoán ổn định là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được trồng xen cây nông nghiệp, cây lâm sản ngoài gỗ, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng phòng hộ, nhưng không được làm suy giảm diện tích rừng, chất lượng, ảnh hưởng đến tái sinh rừng và khả năng phòng hộ của rừng.

  3. Đối với đất chưa có rừng

  a) Chủ rừng, bên nhận khoán ổn định là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được sử dụng đất chưa có rừng để kết hợp sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, nhưng phải trồng rừng trên diện tích đất được giao, khoán bảo đảm tỷ lệ diện tích có rừng từ 80% trở lên của lô rừng đối với rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng chắn gió, chắn cát bay; 60% trở lên đối với rừng ngập mặn có kết hợp nuôi trồng thủy sản. Các biện pháp kỹ thuật lâm sinh để phát triển rừng phòng hộ thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  b) Được trồng xen cây nông nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả với cây rừng trên diện tích đất được giao, khoán. Không được chăn thả gia súc, gia cầm, vật nuôi trên diện tích mới trồng rừng, đang trong thời kỳ chăm sóc;

  c) Được sử dụng diện tích đất xen giữa các băng trồng cây rừng để sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp với tỷ lệ không quá 20% diện tích đất của lô rừng được giao, khoán thuộc khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; 40% diện tích mặt nước đối với rừng ngập mặn có kết hợp nuôi trồng thủy sản.

  4. Chủ rừng, bên nhận khoán ổn định được hưởng toàn bộ sản phẩm thu được từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

  5. Cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp các cấp chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ rừng, bên nhận khoán ổn định thực hiện các hoạt động sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp theo quy định của pháp luật.


   Các câu hỏi khác
 •        Nguyễn Văn Tài hiện đang sinh sống tại tổ 7, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.
 •        Luật Lâm nghiệp.
 •        Vi phạm Luật Lâm nghiệp
 •        Chính sách của Đảng và Nhà nước để khuyến khích phát triển ngành lâm nghiệp
 •        Tại sao có nhiều khái niệm khác nhau rừng tự nhiên, rừng trồng; rừng núi đất, núi đá, đất chưa có rừng…
 • ĐẶT CÂU HỎI


    


  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập