• Loading...
 
Lịch sản xuất Lâm nghiệp năm 2022.
Ngày xuất bản: 01/12/2021 2:22:14 SA

 Lịch sản xuất Lâm nghiệp năm 2022.

 

Tháng

Nội dung

Ghi chú

1

- Bắt đầu thu hoạch hạt giống Quế.

- Thu hoạch hạt giống Xoan Ta, Vối Thuốc, Tô Hạp.

- Gieo ươm: Thông mã vĩ, Sơn Tra, Tô hạp.

- Giâm cành chiết tre Bát độ.

- Chăm sóc cây con trong vườn ươm.

- Chuẩn bị đất trồng rừng vùng thấp và cây giống phục vụ cho tết trồng cây.

Chú ý:

- Phòng chống sương muối cho cây con trong vườn ươm.

- Phòng cháy, chữa cháy rừng ở các huyện thị trong tỉnh, nhất là khu vực phía Tây của tỉnh.

2

- Thu hoạch (bóc) vỏ Quế.

- Thu hoạch, bảo quản hạt giống và gieo ươm Quế.

- Thu hoạch hạt giống Xoan ta.

- Khai thác củ giống tre Bát độ, phục vụ trồng vụ Xuân.

- Gieo ươm Thông mã vĩ, Tô hạp, Bạch đàn mô, Keo tai tượng.

- Chăm sóc cây con trong vườn ươm.

- Trồng rừng vụ Xuân ở các huyện vùng thấp.

- Tổ chức Tết trồng cây.

Chú ý:

- Phòng chống sương muối cho cây con trong vườn ươm.

- Phòng cháy, chữa cháy rừng ở các huyện thị trong tỉnh, nhất là khu vực phía Tây của tỉnh.

3

- Thu hoạch (bóc) vỏ Quế.

- Thu hoạch, bảo quản hạt giống Quế, khai thác củ giống tre Bát độ, phục vụ trồng vụ Xuân.

- Gieo ươm: Quế, Keo tai tượng, cấy Bạch đàn mô.

- Chăm sóc cây con trong vườn ươm.

- Trồng rừng vụ Xuân ở các huyện vùng thấp.

Chú ý:

Phòng cháy, chữa cháy rừng ở các huyện thị trong tỉnh, nhất là khu vực phía Tây của tỉnh.

4

- Thu hoạch (bóc) vỏ Quế.

- Bắt đầu thu hoạch hạt giống Mây nếp.

- Gieo ươm Keo tai tượng, Bạch đàn phục vụ trồng rừng vụ Hè - Thu.

- Chăm sóc cây con đã gieo ươm trong vườn.

- Chăm sóc rừng trồng (lần 1-rừng trồng vụ Xuân).

- Khai thác gỗ rừng trồng, trồng rừng vụ Xuân - Hè và chuẩn bị đất trồng rừng vụ Hè - Thu.

Chú ý:

Phòng cháy, chữa cháy rừng ở các huyện thị trong tỉnh, nhất là khu vực phía Tây của tỉnh.

5

- Thu hoạch, gieo ươm cây Mây nếp.

- Bắt đầu thu hoạch hạt giống Keo tai tượng.

- Chăm sóc cây con đã gieo ươm.

- Chăm sóc rừng trồng (lần 1-rừng trồng vụ Xuân và vụ Xuân - Hè).

- Khai thác gỗ rừng trồng, trồng rừng vụ Xuân - Hè và chuẩn bị đất trồng rừng vụ Hè - Thu.

Chú ý:

Phòng cháy, chữa cháy rừng ở các huyện thị trong tỉnh, nhất là khu vực phía Tây của tỉnh.

6

- Luyện cây giống phục vụ trồng rừng vụ Hè - Thu.

- Thu hoạch hạt giống Keo tai tượng.

- Thu hoạch măng tre Bát độ.

- Khai thác gỗ rừng trồng, trồng rừng vụ Hè - Thu.

- Chăm sóc rừng trồng (lần 1-rừng trồng vụ Xuân - Hè).

 

7

- Luyện cây giống phục vụ trồng rừng vụ Thu.

- Thu hoạch măng tre Bát độ.

- Khai thác gỗ rừng trồng, trồng rừng vụ Hè - Thu và chuẩn bị đất phục vụ trồng rừng vụ Thu.

- Chăm sóc rừng trồng (lần 2-rừng trồng vụ Xuân)

 

8

- Thu hoạch (bóc) vỏ Quế, măng tre Bát độ.

- Bắt đầu thu hoạch quả, tách hạt giống Mỡ.

- Thu hái và bảo quản hạt giống Bồ đề.

- Chăm sóc rừng trồng (lần 2-rừng trồng vụ Xuân).

- Trồng rừng vụ Thu.

 

9

- Thu hoạch (bóc) vỏ Quế, măng tre Bát độ.

- Thu hái và bảo quản hạt giống Mỡ, Bồ đề.

- Bắt đầu thu hoạch quả, tách hạt giống cây Sơn tra, Bạch đàn, Trẩu.

- Chuẩn bị vườn ươm, thực hiện gieo ươm (cây giống phục vụ trồng rừng vụ xuân năm sau).

- Trồng rừng vụ Thu.

- Chăm sóc rừng trồng (lần 1-rừng trồng vụ Hè – Thu, lần 2-rừng trồng vụ Xuân – Hè)

 

10

- Thu hoạch quả, tách hạt giống cây Sơn tra, Bạch đàn, Trẩu.

- Bắt đầu thu hoạch Thảo quả.

- Khai thác gỗ rừng trồng, vệ sinh rừng sau khai thác để phục vụ kinh doanh rừng chồi.

- Chiết cành tre Bát độ.

- Chăm sóc rừng trồng (lần 1-rừng trồng vụ Hè – Thu, Thu, lần 2-rừng trồng vụ Xuân – Hè, lần 3-rừng trồng vụ Xuân).

- Tiếp tục trồng rừng vụ thu; trồng rừng Trẩu, Bồ đề.

- Gieo ươm cây Bạch đàn mô, Keo tai tượng ở vùng thấp. Chuẩn bị vườn ươm gieo ươm Thông, Sa mộc, Sơn tra ở vùng cao.

Chú ý:

Phòng cháy, chữa cháy rừng ở các huyện thị trong tỉnh, nhất là khu vực phía Tây của tỉnh.

11

- Khai thác gỗ rừng trồng, vệ sinh rừng sau khai thác để phục vụ kinh doanh rừng chồi.

- Bắt đầu thu hoạch hạt giống Xoan ta.

- Thu hái, bảo quản quả, tách hạt giống Thông, Sa mộc.

- Thu hoạch Thảo Quả.

- Chiết cành tre Bát độ.

- Chăm sóc rừng trồng (lần 1-rừng trồng vụ Thu, lần 3-rừng trồng vụ Xuân).

- Chuẩn bị đất vườn ươm và đóng bầu; gieo ươm Thông, Sa mộc, Sơn tra, Mỡ.

- Chăm sóc các loại cây con trong vườn ươm, thiết kế trồng rừng và chuẩn bị đất trồng rừng phục vụ trồng rừng vụ Xuân năm sau.

- Nghiệm thu trồng và chăm sóc rừng.

Chú ý:

Phòng cháy, chữa cháy rừng ở các huyện thị trong tỉnh, nhất là khu vực phía Tây của tỉnh.

12

- Khai thác gỗ rừng trồng.

- Thu hái, bảo quản hạt giống: Thông, Xoan ta.

- Gieo ươm Thông mã vĩ, Sa mộc, Sơn tra, Mỡ.

- Giâm cành chiết tre Bát độ.

- Chăm sóc các loại cây con trong vườn ươm, thiết kế trồng rừng và chuẩn bị đất trồng rừng phục vụ trồng rừng vụ Xuân năm sau.

- Nghiệm thu bảo vệ rừng.

Chú ý:

- Phòng chống sương muối cho cây con trong vườn ươm.

- Phòng cháy, chữa cháy rừng ở các huyện thị trong tỉnh, nhất là khu vực phía Tây của tỉnh.

       

         

                                                Phạm Thị Tuyết Phương - Chi cục Kiểm lâm Yên Bái

Thông báo khác

 • Đon giá (1ha) trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái 2021-2025
 • KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động số 10/CTr-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX
 • Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
 • Nghị định 07/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt VPHC lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi
 • Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật
 • HUONG DẪN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG VÀ SỦ DỤNG DỤNG TIỀN BẢO VỆ RỪNG
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ
 • QUY TRÌNH THU TUC HANH CHÍNH
 • QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỘI BỘ
 • QUY TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 • CV 3635/ UBND - NLN ngày 15/10/2021 Xây dựng kế hoạch chuyển mục đích sử dụng khác
 • Sổ tay xử phạt vi phạm hành chính
 • Cập nhận diễn biến rừng 2021 - Tổng cục lâm nghiệp
 • Quyết định số 2540/QĐ -UBND ngày 17/11/2021 thành lập BCĐ Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh giai đoạn 2021-2025
 • Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
 • Cong van số 92 thực hiện công tác giao khoán bao vệ rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái 2021
 • Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 • ĐƠN GIÁ CÂY GIỐNG GIAI ĐOẠN 2021 -2025
 • Chỉ thị 02 - tết trồng cây năm Tân Sửu
 • Công văn số 207/CCKL-QLPTR ngày 30/6/2021 các hoạt động tháng hành động Vì Môi trường Hưởng ứng ngày môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
 • 1-20 of 68<  1  2  3  4  >

  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập