• Loading...
 
1. Về lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp
Ngày xuất bản: 15/11/2019 2:11:00 CH
943: view

             1. Cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp khi xuất vườn có phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái không ?

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp phải đăng ký hay làm những thủ tục gì?

3. Trong Khoản 1 điều 11, Thông tư 30/2018/TT - BNNPTNT Tiêu chí công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp có nêu: “Đáp ứng được yêu cầu quốc gia về nguồn giống được công nhận”. Xin hỏi rõ các yêu cầu này được quy định cụ thể tại các văn bản nào?

          Trả lời:

1. Theo Luận Lâm nghiệp thì các cơ sở (hộ gia đình, Hợp tác xã, Công ty, Ban quản lý rừng…) sản xuất cây giống lâm nghiệp khi xuất vườn không phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, các cở sản xuất cây giống lâm nghiệp phải tự công bố tiêu chuẩn giống cây lâm nghiệp chính theo Điều 16; Thông tư số 30/2018/TT - BNNPTNT ngày 16/11/2018 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng giống do mình sản xuất.

          2. Điều kiện để một cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính phải thực hiện theo Điều 36; Pháp Lệnh Giống cây trồng, cụ thể như sau:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng chính với mục đích thương mại phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng;

- Có địa điểm sản xuất giống cây trồng phù hợp với quy hoạch của ngành Nông nghiệp, ngành Thuỷ sản và phù hợp với yêu cầu sản xuất của từng loại giống, từng cấp giống; bảo đảm tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật và pháp luật về thuỷ sản;

- Có cơ sở vật chất và trang, thiết bị kỹ thuật phù hợp với quy trình kỹ thuật sản xuất từng loại giống, từng cấp giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản ban hành;

- Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật đã được đào tạo về kỹ thuật trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ thực vật.

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng chính phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có mặt hàng về giống cây trồng;

- Có địa điểm kinh doanh và cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với việc kinh doanh từng loại giống, từng cấp giống;

- Có nhân viên kỹ thuật đủ năng lực nhận biết loại giống kinh doanh và nắm vững kỹ thuật bảo quản giống cây trồng;

- Có hoặc thuê nhân viên kiểm nghiệm, thiết bị kiểm nghiệm chất lượng các loại giống kinh doanh.

3. Tại Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 30/2018/TT - BNNPTNT Tiêu chí công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp có nêu: “Đáp ứng được yêu cầu quốc gia về nguồn giống được công nhận”. Các tiêu chí được quy định cụ thể tại các Tiêu chuẩn quốc gia về giống cây lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ công bố; Tiêu chuẩn ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định; hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn của các loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập