• Loading...
 
Về lịch hoạt động lâm nghiệp năm 2018
Ngày xuất bản: 03/01/2018 9:58:00 SA
708: view

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC KIỂM LÂM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 214 /CCKL-SDPTR

    Yên Bái, ngày 28/ tháng  11  năm 2017

Về lịch hoạt động lâm nghiệp năm 2018 

 

 

Kính gửi:

 

 

-- Hạt kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố;

- Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu, Mù Cang Chải;

 

Thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020;

          Chi cục Kiểm lâm Yên Bái xây dựng lịch hoạt động sản xuất lâm nghiệp phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2018. Gửi các đơn vị để làm cơ sở trong chỉ đạo và thực hiện, gồm các nội dung sau:

 

Tháng

Nội dung

Ghi chú

1

- Bắt đầu thu hái hạt giống Quế, củ giống Tre bát độ.

- Thu hái hạt giống Xoan Ta, Vối Thuốc, Tô Hạp.

- Gieo ươm: Thông mã vĩ, Sơn Tra, Tô hạp.

- Giâm cành chiết tre Bát độ.

- Chăm sóc cây con trong vườn ươm.

- Chuẩn bị đất trồng rừng vùng thấp và cây giống phục vụ cho tết trồng cây.

Chú ý:

- Phòng chống sương muối cho cây con trong vườn ươm.

- Phòng cháy, chữa cháy rừng vùng cao.

2

- Thu hoạch vỏ Quế.

- Thu hái, bảo quản hạt giống và gieo ươm Quế,

- Thu hái hạt giống Xoan ta.

- Thu hái củ giống tre Bát độ.

- Gieo ươm Thông mã vĩ, Tô hạp, Bạch đàn mô, Keo tai tượng.

- Chăm sóc cây con trong vườn ươm.

- Tổ chức tết trồng cây.

- Trồng rừng vụ xuân ở vùng thấp.

Chú ý:

- Phòng chống sương muối cho cây con trong vườn ươm.

- Phòng cháy, chữa cháy rừng vùng cao.

3

- Thu hoạch vỏ Quế.

- Thu hái, bảo quản hạt giống Quế, củ giống tre Bát độ.

- Gieo ươm: Quế, Keo tai tượng, cấy Bạch đàn mô.

- Chăm sóc cây con trong vườn ươm.

- Trồng rừng vụ xuân ở các huyện vùng thấp.

- Chăm sóc rừng trồng lần 1 tại các huyện vùng thấp.

Chú ý:

- Phòng cháy, chữa cháy rừng vùng cao.

4

- Thu hoạch vỏ Quế.

- Bắt đầu thu hoạch giống Mây nếp.

- Gieo ươm Keo tai tượng, Bạch đàn phục vụ trồng rừng vụ hè thu.

- Chăm sóc cây con đã gieo ươm trong vườn.

- Trồng rừng vụ xuân hè tại các huyện vùng thấp.

- Chăm sóc rừng trồng lần 1.

- Khai thác gỗ rừng trồng, trồng rừng vụ xuân hè và chuẩn bị đất trồng rừng vụ hè thu.

Chú ý:

 - Phòng cháy, chữa cháy rừng vùng cao.

 

5

- Khai thác gỗ rừng trồng.

- Thu hoạch gieo ươm Mây nếp.

- Bắt đầu thu hoạch giống Keo tai tượng.

- Chăm sóc cây con đã gieo ươm.

- Chuẩn bị đất trồng vụ hè thu.

 

6

- Luyện cây giống phục vụ trồng rừng vụ thu.

- Thu hoạch giống Keo tai tượng.

- Thu hoạch măng tre Bát độ.

- Trồng rừng vụ hè thu.

- Chăm sóc rừng trồng lần 2.

 

7

- Luyện cây giống phục vụ trồng rừng vụ thu.

- Thu hoạch măng tre Bát độ.

- Trồng rừng vụ hè thu và chuẩn bị đất phục vụ trồng rừng vụ thu.

- Chăm sóc rừng trồng lần 2.

 

8

- Thu hoạch vỏ Quế, măng tre Bát độ.

- Bắt đầu thu hoạch hạt giống Mỡ.

- Thu hái và bảo quản giống Bồ đề.

- Trồng rừng vụ thu.

 

9

- Thu hoạch vỏ Quế, măng tre Bát độ.

- Thu hái và bảo quản giống Mỡ, Bồ đề.

- Bắt đầu thu hoạch giống Sơn tra, Bạch đàn, Trẩu.

- Chuẩn bị vườn ươm, thực hiện gieo ươm (cây giống phục vụ trồng rừng vụ xuân năm sau).

- Trồng rừng vụ thu.

 

10

- Thu hoạch giống Sơn tra, Bạch đàn, Trẩu.

- Bắt đầu thu hoạch Thảo quả.

- Khai thác gỗ rừng trồng, vệ sinh rừng sau khai thác để phục vụ kinh doanh rừng chồi.

- Chiết cành tre Bát độ.

- Chăm sóc rừng trồng lần 3.

- Tiếp tục trồng rừng vụ thu; trồng rừng Trẩu, Bồ đề.

- Gieo ươm Bạch đàn mô, Keo tai tượng ở vùng thấp. Chuẩn bị vườn ươm gieo ươm Thông, Sa mộc, Sơn tra ở vùng cao.

 

11

- Khai thác gỗ rừng trồng, vệ sinh rừng sau khai thác để phục vụ kinh doanh rừng chồi.

- Bắt đầu thu hoạch hạt giống Xoan ta.

- Thu hái, bảo quản hạt giống Thông, Sa mộc.

- Thu hoạch Thảo Quả.

- Chiết cành tre Bát độ.

- Chuẩn bị đất vườn ươm và đóng bầu; gieo ươm Thông, Sa mộc, Sơn tra, Mỡ.

- Chăm sóc các loại cây con trong vườn ươm phục vụ trồng rừng vụ xuân năm sau.

- Nghiệm thu trồng và chăm sóc rừng.

- Thiết kế trồng rừng và chuẩn bị đất trồng rừng vụ xuân cho năm sau.

 

12

- Thu hái, bảo quản hạt giống: Thông, Xoan ta.

- Gieo ươm Thông mã vĩ, Sa mộc, Sơn tra, Mỡ.

- Giâm cành chiết tre Bát độ.

- Chăm sóc cây con trong vườn ươn phục vụ trồng rừng vụ xuân năm sau.

- Nghiệm thu, bảo vệ rừng.

- Thiết kế trồng rừng và chuẩn bị đất trồng rừng vụ xuân cho năm sau.

Chú ý:

- Phòng cháy, chữa cháy rừng vùng cao.

  

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo chi cục;

- Lưu VT, SDR.

CHI CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thái Bình

 

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập