• Loading...
 

Luật Lâm nghiệp.

Câu hỏi:

 •         Kính gửi Qúy cơ quan, theo tôi tìm hiểu nghị định số 83/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Hiện tại công ty tôi đang làm thủ tục xin đầu tư dự án có chuyển đổi khoảng 195ha diện tích rừng trồng; dự án thuộc nhóm A, Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ. Theo mục 5, khoản 1, điều 1 nghị định 83/2020/NĐ-CP sửa đổi điều 41 nghị định 156/2018/NĐ-CP có quy định: "Đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng trong nội dung chưa xác định diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thì thực hiện như sau: b) Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Thủ tướng chính phủ; trình tự thực hiện theo quy định tại các điểm b,c,d và điểm d khoản 2 Điều này" Trong khi đó mục 4, khoản 1, điều 1 nghị định 83/2020/NĐ-CP quy định: " Đối với dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng, thì chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là một nội dung trong chấp thuận chủ trương đầu tư dự án" Kính nhờ quý cơ quan cho ý kiến hướng dẫn về việc bổ sung diện tích rừng vào chủ trương đầu tư dự án quy định tại mục 4, việc thẩm định diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng có thể thực hiện trước chủ trương đầu tư hay không? và trình tự thực hiện như thế nào? Trân trọng cám ơn!

 • Câu trả lời:
     

  Chào bạn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái xin trả lời như sau:

  - Theo nội dung câu hỏi, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 195 ha rừng trồng; tuy nhiên, không nêu rõ loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, sản xuất), do đó, chưa xác định thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định tại Điều 20 Luật Lâm nghiệp.

  - Đối với trường hợp thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đồng thời là thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án, tại khoản 4 Điều 41 sửa đổi (thuộc khoản 1 Điều 1) Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, quy định: “Đối với dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng, thì chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là một nội dung trong chấp thuận chủ trương đầu tư dự án”. Theo đó, đối với dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác mà thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đồng thời là thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án thì hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bao gồm hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (thành phần hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ), trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

  - Đối với trường hợp thẩm quyền quyết định chủ chương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải là thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án:

  + Tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp quy định điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác:

  “1. Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  2. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

  3. Có dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

  4. Có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế.”

  + Tại điểm b khoản 3 Điều 41 sửa đổi (thuộc khoản 1 Điều 1) Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020, quy định, thành phần hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng gửi đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó, có bao gồm: “Báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi kèm theo văn bản thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư: Chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư; chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Quyết định đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư công; Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực thực hiện)”.

  Do đó, khi có đủ điều kiện và hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thì có thể trình cấp có thẩm quyền quyết định (không quy định việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trước hay sau việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án).

  Trân trọng!


   Các câu hỏi khác
 •        xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp quy định
 •        sau khi khai thác trên diện tích đất rừng trồng thuộc sở hữu của gia đình nếu vô ý gây cháy lan khiến rừng trồng keo năm thứ 4 nhà hàng xóm bị cháy rụi thì có vi phạm pháp luật không
 •        đặc dụng bao gồm có những loại gì? Quy định về việc sử dụng rừng đặc dụng cần phải tuân theo những quy định thế nào
 •        Đối tượng nào được giao rừng không thu tiền sử dụng theo Luật lâm nghiệp
 •        Chủ rừng là cá nhân có bắt buộc phải xây dựng phương án quản lý rừng bền vững không.
 • ĐẶT CÂU HỎI


    


  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập