• Loading...
 
Công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng huyện Trấn Yên
Ngày xuất bản: 18/08/2023 9:35:00 SA
514: view

 

Huyện Trấn Yên có tổng diện tích tự nhiên là: 62.920,9  ha bao gồm 21 xã phường, thị trấn. Trong đó, diện tích có rừng: 48.063,0 (Đặc dụng: 0 ha , Phòng hộ: 8.596,3 ha; Sản xuất: 39.466,7 ha). Tỷ lệ che phủ: 70%, đứng đầu trong toàn tỉnh. Vì những năm qua công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn được các cấp chính quyền, các Phòng, Ban chuyên môn của huyện quan tâm, chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Kết quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2023 như sau::

-         Về công tác tuyên truyền

Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị gắn với trách nhiệm của cán bộ Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại cơ sở, bám sát nắm bắt tình hình công tác QLBVR tại các thôn, tổ. Năm 2023, Hạt Kiểm lâm huyện chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm địa bàn thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái và của ngành Nông nghiệp và PTNT nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Về hình thức chủ yếu tuyên truyền thông qua loa phát thanh các xã, thị trấn đến người dân trên toàn huyện.

- Về công tác bảo vệ rừng

+ Hạt Kiểm lâm đã Chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho chính quyền địa phương các xã, thị trấn bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ, rừng tự nhiên sản xuất hiện có (Rừng tự nhiên: 9.722,8 ha; Rừng trồng: 34.325,91 ha).

- Diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng dân cư thôn tổ 9.365,6 ha trên 45 cộng đồng dân cư thôn bản với 558 thành viên, trong đó:

+ Khoán bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ: 6.968,3 ha.

+ Rừng tự nhiên sản xuất: 2.397,2 ha.

Thông qua giao khoán bảo vệ rừng các Ban quản lý rừng cộng đồng thôn bản được tăng cường thêm lực lượng tuần tra bảo vệ rừng giúp hạn chế các vụ vi phạm. Đồng thời xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa người dân với lực lượng bảo vệ rừng tại địa phương. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.

- Công tác phát triển rừng: Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức trồng rừng, chăm sóc các diện tích rừng mới trồng, làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng. Năm 2023, tiến độ trồng rừng và khai thác gỗ rừng trồng đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra. Trên địa bàn toàn huyện trồng rừng sản xuất: 2.853,1/2.700 ha đạt 105,26% kế hoạch năm, trong đó: Trồng rừng tập trung: 1.837,7 ha, còn lại là diện tích trồng cây phân tán: 962,3 ha.

Khai thác gỗ rừng trồng: 183.426,4 m³ gỗ đạt 114,6 % kế hoạch năm.

Hạt Kiểm lâm huyện Lục Yên đã tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp, Hợp tác xã triển khai rà soát đánh giá cấp chứng chỉ rừng FSC tại các xã Việt Cường, Vân Hội, Việt Hồng, Minh Quân, Lương Thịnh, Cường Thịnh... dự kiến năm 2023 đạt 1.270 ha đạt 100% kế hoạch năm 2023.

- Công tác phòng cháy: Thực hiện việc trực PCCCR đảm bảo 24/24 giờ vào những thời điểm khi thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ cháy rừng từ cấp 3 trở lên.

Hạt Kiểm lâm huyện đã chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND cấp xã kiện toàn 21 ban chỉ đạo phòng cháy cấp xã và thành lập 85 tổ đội phòng cháy, chữa cháy rừng cấp thôn bản. Tham mưu cho UBND huyện kiện toàn lại 01 Ban chỉ đạo cấp huyện.

Do quán triệt thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy rừng từ huyện đến các xã, thị trấn ở cả tư tưởng, chỉ đạo đến tuyên truyền vận động bà con nhân dân nên năm 2023 trên địa bàn huyện không để xảy ra vụ cháy rừng nào.

- Công tác Thanh tra - Pháp chế: Năm 2023, đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp trong việc tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực rừng trọng điểm, kịp thời phát hiện và tham mưu cho Ủy ban nhân dân các xã xử lý 05 vụ vi phạm, số tiền thu phạt 153.750.000, đồng thu nộp vào ngân sách Nhà nước

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023;Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2024 như sau:

(1). Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn: Quán triệt đầy đủ, sâu rộng Luật Lâm nghiệp; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017, Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 (2). Chỉ đạo cán bộ Kiểm lâm địa bàn tập trung bám sát cơ sở, chủ động  tham mưu kịp thời cho Cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp. Đồng thời đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác và trồng rừng, làm tốt công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.

(3). Rà soát, đánh giá, giám sát chặt chẽ các quy hoạch, dự án chuyển mục đích sử dụng rừng để phát triển kinh tế, xã hội có tác động đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ.

(4). Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chỉ đạo quán triệt sâu rộng các cơ chế chính sách của Nhà nước để tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của nhân dân trong việc quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ FSC, từng bước nâng diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC, Thâm canh rừng cây gỗ lớn có năng suất cao, chất lượng tốt nhằm cung cấp nguyên liệu ổn định phục vụ ngành công nghiệp chế biến gỗ công nghệ cao.

(5). Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Phối hợp tốt với cơ quan chức năng như Công an, Quân đội, và chính quyền cơ sở duy trì thường xuyên việc tuần tra, kiểm tra các khu rừng trọng điểm có nguy cơ bị lấn chiếm, khai thác, vận chuyển để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời.

Phạm Thị Tuyết Phương – Phòng Quản lý và Phát triển rừng

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập