• Loading...
 
Về lĩnh vực khai thác, gây nuôi động vật rừng.
Ngày xuất bản: 15/11/2019 7:01:05 SA

1. Động vật rừng nguy cấp quý hiếm là gì, Động vật rừng thông thường là những loài nào?

2. Khai thác động vật rừng thông thường là gì?

3. Bản tôi được giao quản lý 100 ha rừng tự nhiên; Những năm qua chúng tôi đã quản lý tốt. Nay cộng đồng bản tôi muốn khai thác một số động vật rừng thông thường phục vụ đời sống thì tôi phải nộp hồ sơ ở đâu? Tôi có thể nộp trực tiếp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện hoặc Hạt kiểm lâm huyện giải quyết thủ tục hành chính này để tiện việc đi lại cho công dân được không?

Trả lời

1. Theo khoản 8, Điều 3, Nghị định 06/2019/NĐ – CP ngày 22/01/2019  “Động vật rừng thông thường là các loài động vật rừng thuộc các lớp thú, chim, bò sát, lưỡng cư và không thuộc: Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm do Chính phủ ban hành hoặc Danh mục các loài thuộc Phụ lục CITES; Danh mục động vật được nuôi, thuần hóa thàn vật nuôi theo quy định của pháp luật về chăn nuôi”.

Một số văn bản quy định Danh mục các loài Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm:

- Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;  

- Nghị định 06/2019/NĐ – CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;

- Nghị định 64/2019 Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

- Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (gọi tắt là CITES).

2. Theo khoản 6, điều 3 Thông tư 27/2018/TT – BNNVPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT thì “Khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên là hoạt động lấy các cá thể động vật rừng thông thường, trứng, ấu trùng của chúng ra khỏi nơi cư trú tự nhiên”.

3. Thủ tục phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên được giải quyết trong 7 ngày làm việc.

- Thủ tục phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên là thủ tục hành chính cấp tỉnh mức độ 2. Thủ tục phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên thì Tổ chức, cá nhân có nhu cầu phải nộp hồ sơ Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái bằng đường bưu điện, nộp trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ hành chính công hoặc Nộp hò sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến.

 

Hồ Sở Thủ tục phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường không nộp hồ sơ tại Hạt kiểm lâm huyện, Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện.

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập